Regulamin Training Zone Skills

(obowiązuje od dnia 07.01.2021)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Usługodawcą oraz podmiotem prowadzącym serwis internetowy pod adresem www.trainingzone.pl/treningi-motoryczne/ FUNDACJA TRAINING ZONE SKILLS, ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa, NIP: 9512565299, REGON: 524897763, adres e-mail: kontakt@trainingzone.pl, dalej jako: „Usługodawca”.
 • Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.trainingzone.pl, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

DEFINICJE

 • Użyte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną pojęcia oznaczają:
 • Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje prowadząca Konsultacje online lub Webinar;
 • Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, za pośrednictwem którego użytkownik Serwisu internetowego może skontaktować się z Usługodawcą, w tym złożyć Zamówienie na Konsultację online;
 • Harmonogram – daty i godziny Wirtualnych treningów oraz Webinarów;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która posiada założone Konto Klienta, za pośrednictwem którego korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach Serwisu internetowego oraz dokonuje zakupu Towarów w Sklepie Internetowym;
 • Konsultacja online – grupowe lub indywidualne spotkanie odbywane online w celu omówienia danego tematu, w tym prowadzone przez dietetyków konsultacje dotyczące przygotowywanej dla Klienta diety;
 • Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub dokonuje zakupu Towarów w Sklepie internetowym w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu internetowego przypisanych Klientowi, dostępnych po Założeniu Konta Klienta i zalogowaniu przez Klienta, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub dokonywać zakupu Towarów w Sklepie internetowym oraz korzystać z Panelu Klienta. Dostęp do Konta Klienta wymaga wpisania loginu i hasła indywidualnych dla każdego Klienta. Login i hasło są automatycznie generowane przy Zakładaniu Konta Klienta. Hasło do Konta Klienta może zostać później zmienione samodzielnie przez Klienta w Panelu Klienta. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna, z wyłączeniem obowiązku zapłaty za usługi i Towary nabywaneprzez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta;
 • Małoletni – osoba niepełnoletnia, która ukończyła trzynaście lat;
 • Organizator – Usługodawca;
 • Opiekun – rodzic albo inny opiekun prawny Małoletniego lub innej osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych;
 • Osoba najbliższa – osoba wskazana przez Uczestnika do kontaktu w przypadku utraty przytomności w trakcie Wirtualnego treningu albo innego zdarzenia skutkującego zagrożeniem życia lub zdrowia Uczestnika w trakcie Wirtualnego treningu;
 • Panel Klienta – funkcjonalność dostępna dla Klientów w ramach Konta Klienta, za pośrednictwem której Klient może dokonać zmiany swoich danych, hasła do Konta Klienta, sprawdzić status dokonanych rezerwacji, uzyskać dostęp do linku do Platformy do prowadzenia zajęć online oraz sprawdzić status i historie Zamówień;
 • Platforma do prowadzenia zajęć online – Zoom dostępna pod adresem https://zoom.us (główna platforma wykorzystywana do prowadzenia zajęć online) lub ClickMeeting dostępna pod adresem: https://clickmeeting.com/pl (pomocnicza platforma do prowadzenia zajęć online);/;
 • Program treningowy – Wirtualny trening składający się z cyklu zajęć, trwającego 5,6 lub 9 tygodni. Uczestnik ma możliwość zapisania się tylko i wyłącznie na cały cykl Wirtualnego treningu;
 • Przedsiębiorca – Klient lub Użytkownik niezalogowany, niebędący Konsumentem;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Serwis internetowy – serwis internetowy pod adresem www.trainingzone.pl;
 • Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Usługodawcę na pośrednictwem Serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Towarów;
 • Sprzedawca – FUNDACJA TRAINING ZONE SKILLS, ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa, NIP: 9512565299, REGON: 524897763;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, w tym Webinary dostępne w wersji elektronicznej w formie nagrania. Pod pojęciem Towaru rozumie się także Towar spersonalizowany;
 • Towar spersonalizowany – Towar wyprodukowany według specyfikacji osoby składającej Zamówienie, poprzez trwałe umieszczenie na Towarze spersonalizowanej informacji wybranej przez osobę składającą Zamówienie, w tym w szczególności spersonalizowanej informacji o Kliencie lub innej osobie;
 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, prowadząca Wirtualny trening, Webinar lub Konsultację online;
 • Uczestnik – Klient biorący udział w Wirtualnym treningu, Konsultacjach online lub Webinarze prowadzonym w czasie rzeczywistym;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Klientem na zakup usługi w postaci Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym lub na zakup Towaru w Sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta w momencie:
  • otrzymania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy – w przypadku usług Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym;
  • otrzymania wiadomości e-mail Potwierdzenie złożenia zamówienia – w przypadku zakupu Towarów w Sklepie internetowym;
 • Usługodawca – FUNDACJA TRAINING ZONE SKILLS, ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa, NIP: 9512565299, REGON: 524897763, adres e-mail: training.zone@wp.pl;
 • Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub składa Zamówienie w Sklepie internetowym po raz pierwszy.. Za Użytkownika niezalogowanego uważa się również osobę, która dokonała Rejestracji w Serwisie internetowym i posiada Konto Klienta, ale korzysta z usług bez użycia Konta Klienta;
 • Webinar – szkolenie on-line prowadzone przez Usługodawcę, Trenera lub Dietetyka w czasie rzeczywistym (Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym) lub utrwalone w postaci nagrania (Webinar w postaci nagrania, tj. niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe dostępne w wersji elektronicznej w formie nagrania w formacie mp4, przeznaczone do odtworzenia, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego), o przedmiocie związanym ze zdrowym trybem życia lub treningiem;
 • Wirtualny trening – trening grupowy prowadzony przez Trenera, za pośrednictwem Platformy do prowadzenia zajęć online. Dostępne są dwa rodzaje Wirtualnych treningów: Wirtualny trening pojedynczy oraz Program treningowy;
 • Wirtualny trening pojedynczy – Wirtualny trening składający się z jednego terminu zajęć;
 • Założenie Konta Klienta – utworzenie Konta Klienta, które następuje automatycznie przy złożeniu pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta lub Użytkownika niezalogowanego, prowadzące do zawarcia Umowy na zakup Wirtualnego treningu,Konsultacji online, Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym lub Towaru w Sklepie Internetowym, określające rodzaj i ilość usług lub Towarów.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Z Serwisu internetowego mogą korzystać Użytkownicy niezalogowani oraz Klienci.
 • Z Serwisu internetowego mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Małoletni, za zgodą Opiekuna.
 • Użytkownicy niezalogowani mogą korzystać z następujących usług za pośrednictwem Serwisu internetowego:
  • przeglądanie informacji o świadczonych usługach i prowadzonej działalności, zamieszczonych w Serwisie internetowym, w tym udostępnianych na blogu prowadzonym w ramach Serwisu internetowego;
  • rozpoczęcie procedury składania Zamówienia oraz złożenie pierwszego Zamówienia ;
  • wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego;
 • Klienci mogą za pośrednictwem Konta Klienta korzystać z wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu internetowego, to jest:
  • przeglądać informacje o świadczonych usługach i prowadzonej działalności zamieszczonych w Serwisie internetowym, w tym udostępnianych na blogu prowadzonym w ramach Serwisu internetowego;
  • składać Zamówienia na Wirtualne treningi;
  • składać Zamówienia na Konsultacje online;
  • składać Zamówienia na Webinary prowadzone w czasie rzeczywistym;
  • korzystać z Harmonogramu;
  • składać Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym;
  • zamieszczać komentarze na blogu prowadzonym w ramach Serwisu internetowego.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Zamawiania Towarów w Sklepie internetowym Klient oraz Użytkownik niezalogowany powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: rekomendowane jest korzystanie z najnowszych przeglądarek, co najmniej: Mozilla Firefox od 64.0, Google Chrome od 71,0, Opera od 65 lub Microsoft Edge od 80 lub nowsze;
  • włączoną obsługę javascript;
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • aktywne połączenie z siecią Internet.
 • W celu korzystania z Webinarów w postaci nagrania, Klient, który dokonuje w Sklepie internetowym zakupów Webinarów, powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  • pliki MOBI – czytnik, tablet, smartfon, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI;
  • pliki EPUB i PDF – komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki EPUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie, w tym czytnik, tablet, smartfon z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików;
  • pliki MP3 i MP4 – komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.
 • Klientowi oraz Użytkownikowi niezalogowanemu nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z WIRTUALNYCH TRENINGÓW, KONSULTACJI ONLINE I WEBINARÓW PROWADZONYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

 • W Wirtualnych treningach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej.
 • Trener, w ramach Wirtualnego treningu pojedynczego lub w ramach pierwszego Wirtualnego treningu składającego się na Program treningowy, w przypadku uznania, że występują przeciwwskazania zdrowotne Uczestnika do podejmowania aktywności fizycznej będącej przedmiotem Wirtualnego treningu, może odmówić prowadzenia treningu w stosunku do takiego Uczestnika. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej uiszczonej opłaty za Wirtualny trening. Taki Uczestnik może wziąć udział w innym Wirtualnym treningu po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 • W celu uczestniczenia w Programie treningowym, Uczestnik zapisując się na Program treningowy zapoznaje się z przedmiotem Programu treningowego określonym w Harmonogramie dostępnym w Serwisie internetowym w zakładce treningi.
 • W celu uczestniczenia w Wirtualnym treningu pojedynczym, Uczestnik przed dołączeniem do Wirtualnego treningu pojedynczego zapoznaje się z przedmiotem Wirtualnego treningu pojedynczego określonym w Harmonogramie dostępnym w Serwisie Internetowym w zakładce treningi.
 • Zapisanie się na Wirtualny trening jest skuteczne z chwilą uiszczenia ceny za ten trening.
 • Uczestnik jest zobowiązany do stawiennictwa na Wirtualny trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 • W przypadku spóźnienia Uczestnika na Wirtualny trening,Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym, Wirtualny trening, Konsultacja online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym nie ulegają przedłużeniu o czas spóźnienia Uczestnika, a zapłacona przez Uczestnika cena nie podlega zwrotowi ani pomniejszeniu.
 • W przypadku spóźnienia Trenera lub Dietetyka na Wirtualny trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym, Wirtualny trening lub Konsultacja online ulegają przedłużeniu o czas spóźnienia Trenera lub Dietetyka. W przypadku braku możliwości przedłużenia Wirtualnego treningu lub Konsultacji online, przedłużeniu o czas spóźnienia ulegnie następny Wirtualny trening w ramach Programu treningowego lub Konsultacja online, a w braku takiej możliwości oraz w przypadku braku możliwości przedłużenia Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym, Uczestnik otrzyma zwrot części zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do czasu spóźnienia Trenera lub Dietetyka.
 • W celu uczestniczenia w Wirtualnych treningach, Konsultacjach online lub Webinarach prowadzonych w czasie rzeczywistym, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminów lub innych dokumentów określających zasady korzystania z Platformy do prowadzenia zajęć online. W przypadku braku akceptacji Klient lub Użytkownik niezalogowany nie powinien dokonywać Zamówienia na Wirtualny trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Trenera w trakcie Wirtualnego treningu. Niestosowanie się do poleceń Trenera, skutkujące dezorganizacją zajęć grupowych, po uprzednim wezwaniu Uczestnika do zaprzestania takich działań, może skutkować wyciszeniem Uczestnika na Platformie do prowadzenia zajęć online bez prawa do werbalnego uczestnictwa w Wirtualnym treningu przez Uczestnika. Wyciszenie Uczestnika nie uprawnia Uczestnika do zwrotu opłaty za Wirtualny trening lub odbycia Wirtualnego treningu w innym terminie, w ramach uiszczonej przez Uczestnika ceny.
 • Uczestnik naruszający swoim zachowaniem w trakcie Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym dobre obyczaje, przepisy prawa lub dobra osobiste Trenera, Dietetyka lub innych Uczestników, może zostać usunięty z Wirtualnego treningu lub Konsultacji online przez Organizatora, Trenera lub Dietetyka. W przypadku usunięcia Uczestnika nie przysługuje mu prawo do zwrotu jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty za Wirtualny Trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym. Uczestnik w stosunku do którego zastosowana została sankcja usunięcia z Wirtualnego Treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym nie może złożyć Zamówienia na jakikolwiek inny Wirtualny Trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym bez uprzedniej zgody Organizatora.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany Trenera lub Dietetyka prowadzącego Wirtualny trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu Wirtualnego treningu lub połączenie dwóch lub więcej Wirtualnych treningów w jeden, z zastrzeżeniem, że będą to Wirtualne treningi o podobnym poziomie trudności.
 • Organizator zastrzega możliwość odwołania Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu awarii Platformy do prowadzenia zajęć online lub awarii prądu w miejscu prowadzenia Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym przez Trenera lub Dietetyka. W takim przypadku Uczestnik ma prawo uczestniczenia bez dodatkowej opłaty w Wirtualnym treningu, Konsultacji online lub Webinarze prowadzonym w czasie rzeczywistym w nowym terminie wyznaczonym przez Organizatora albo do zwrotu zapłaconej ceny za Wirtualny trening, Konsultację online lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym, wedle wyboru Uczestnika.
 • W przypadku uiszczenia przez Uczestnika ceny za Program treningowy, nieobecność Uczestnika w opłaconym Programie treningowym w terminie jego odbywania zgodnie z Harmonogramem, nie uprawnia Uczestnika do zwrotu ceny za Program treningowy.
 • W przypadku braku minimalnej liczby 6 Uczestników zapisanych na Program treningowy lub na Wirtualny trening pojedynczy, ustalanej na 24 godziny przed rozpoczęciem Wirtualnego treningu, Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z prowadzenia danego Wirtualnego treningu, w tym całego cyklu w odniesieniu do Programu treningowego. Uczestnik ma prawo wziąć udział w nowym wyznaczonym terminie Wirtualnego treningu albo do zwrotu ceny za Wirtualny trening w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części Wirtualnego treningu, wedle wyboru Uczestnika.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z Programu treningowego przed rozpoczęciem drugich zajęć w ramach cyklu, najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem drugich zajęć w ramach Programu treningowego. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu części uiszczonej ceny, w wysokości proporcjonalnej do pozostałej ilości zajęć w ramach Programu treningowego.
 • Termin Konsultacji online ustalany jest pomiędzy Uczestnikiem lub Opiekunem oraz osobą prowadzącą Konsultację online lub Organizatorem.
 • Uczestnik, Trener lub Dietetyk może dokonać zmiany terminu Konsultacji online najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego ustalony termin Konsultacji online. Jeżeli Uczestnik nie dokona zmiany we wskazanym powyżej terminie, Konsultację online uważa się za odbytą nawet w przypadku nieobecności Uczestnika. Jeżeli Trener lub Dietetyk nie dokona zmiany w zakreślonym powyżej terminie, a Konsultacja online się nie odbędzie, Uczestnikowi przysługuje prawo do nowej Konsultacji online w ramach uiszczonej ceny.
 • W Konsultacji online może uczestniczyć inna osoba niż pierwotnie wskazany Uczestnik. Warunkiem uczestnictwa takiej osoby w Konsultacji online jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu.

ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY NA BLOGU

 • Klienci mogą zamieszczać komentarze na blogu prowadzonym w ramach Serwisu internetowego.
 • Klientom nie wolno zamieszczać komentarzy zawierających treści naruszające dobre obyczaje, przepisy prawa lub dobra osobiste osób trzecich. Komentarze zawierające treści wskazane w zdaniu poprzednim mogą zostać usunięte przez Usługodawcę.

ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA

 • Założenie Konta Klienta następuje automatycznie w momencie złożenia przez Użytkownika niezalogowanego pierwszego Zamówienia.
 • Założenie Konta Klienta następuje przy użyciu danych podanych przez Użytkownika niezalogowanego przy składaniu Zamówienia.
 • Założenie Konta Klienta jest darmowe.
 • Użytkownik niezalogowany na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia otrzyma wiadomość e-mail zawierającą informację o założeniu Konta Klienta, wygenerowanym automatycznie loginie i haśle do Konta Klienta oraz Regulamin. Jeśli Klient nie otrzymał wiadomości e-mail w ciągu 12 godzin od złożenia Zamówienia (należy sprawdzić wszystkie zakładki swojej poczty elektronicznej, w tym SPAM) powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane podane podczas składania Zamówienia są nieprawdziwe.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych do logowania do Konta Klienta i nieudostępniania ich innych osobom.
 • Po założeniu Konta Klienta składanie Zamówień jest możliwe tylko za pośrednictwem Konta Klienta. W przypadku próby złożenia Zamówienia bez uprzedniego zalogowania do Konta Klienta, Użytkownik niezalogowany zostanie poinformowany, że na podany adres e-mail zostało już założone Konto Klienta i zostanie poproszony o zalogowanie się do Konta Klienta w celu złożenia Zamówienia.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

 • Klient lub Użytkownik niezalogowany składa Zamówienie na Program treningowy, Wirtualny trening pojedynczy lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym poprzez wybór określonego terminu Programu treningowego, Wirtualnego treningu pojedynczego lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym w Harmonogramie.
 • Zapisy na Programy treningowe są dostępne na 2 tygodnie przed terminem pierwszych zajęć w ramach Programu treningowego. Zapisy na Programy treningowe zostają zamknięte na 1 godzinę przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach danego Programu treningowego. Na Wirtualnym treningu w ramach Programu treningowego obowiązuje limit 15 miejsc. W przypadku wyczerpania limitu miejsc nie ma możliwości zapisu na taki Program treningowy do czasu zwolnienia jednego z miejsc w ramach limitu.
 • Zapisy na Wirtualne treningi pojedyncze są dostępne od momentu udostępnienia w Harmonogramie aż do momentu rozpoczęcia Wirtualnego treningu pojedynczego. Na Wirtualnym treningu pojedynczym obowiązuje limit 15 miejsc. W przypadku wyczerpania limitu miejsc nie ma możliwości zapisu na Wirtualny trening pojedynczy do czasu zwolnienia jednego z miejsc w ramach limitu.
 • Zapisy na Webinary prowadzone w czasie rzeczywistym są dostępnej od momentu udostępnienia w Harmonogramie aż do momentu rozpoczęcia Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym. Na Webinarze prowadzonym w czasie rzeczywistym obowiązuje limit 24 miejsc. W przypadku wyczerpania limitu miejsc nie ma możliwości zapisu na Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym do czasu zwolnienia jednego z miejsc w ramach limitu.
 • Klient lub Użytkownik niezalogowany składa Zamówienia na Konsultację online poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego. .
 • Klient lub Użytkownik niezalogowany dokonuje opłaty za Zamówienie zgodnie z pkt IX Regulaminu.
 • Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient lub Użytkownik niezalogowany otrzymuje wiadomość e-mail od Usługodawcy, zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy, informację o dacie rozpoczęcia Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym oraz link do Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym.
 • W przypadku Zamówienia składanego przez Użytkownika niezalogowanego, w załączeniu do wiadomości e-mail określonej w pkt VIII. 7 przesłany zostaje Regulamin.
 • Klientowi oraz Użytkownikowi niezalogowanemu nie wolno udostępniać otrzymanego od Organizatora linku do Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt V.19 Regulaminu.
 • Korzystanie z Platformy do prowadzenia zajęć online wymaga podania przez Uczestnika jego imienia i nazwiska, celem weryfikacji przez Organizatora uprawnienia do uczestnictwa w Wirtualnym treningu lub Konsultacji online.
 • Uczestnik Wirtualnego treningu oraz Konsultacji online, której przedmiotem jest jakakolwiek forma treningu, zobowiązany jest do posiadania włączonej kamery, aby umożliwić Trenerowi kontrolę nad prawidłowością wykonywanych przez Uczestnika ćwiczeń.
 • Zakup Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym uprawnia do uczestnictwa jednej osoby w takim Wirtualnym treningu, Konsultacji online lub Webinarze prowadzonym w czasie rzeczywistym. Z jednego linku otrzymanego zgodnie z pkt VII.4 może korzystać tylko i wyłącznie jeden Uczestnik. Każdy Uczestnik musi posiadać własny link do Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym. W przypadku korzystania z jednego linku przez więcej niż jednego Uczestnika, w tym również poprzez aktywną obecność więcej niż jednego Uczestnika w miejscu odbywania Wirtualnego treningu lub Konsultacji online, dostęp Uczestnika do Wirtualnego treningu lub Konsultacji online zostanie zablokowany do momentu opuszczenia Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym przez wszystkie osoby nieuprawnione. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za część Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym niewykorzystaną na skutek zablokowania.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • W celu zawarcia Umowy na zakup Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia na Towary – do momentu naciśnięcia przycisku „Płatność” – Klient lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • W przypadku składania Zamówienia na Towary Spersonalizowane, Klient lub Użytkownik niezalogowany wprowadza dane, które mają zostać zamieszczone na Towarze Spersonalizowanym.
 • Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu Zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy;
  • czasu dostawy;
  • informacji, która ma zostać zamieszczona na Towarze Spersonalizowanym – w przypadku Zamówienia na Towar Spersonalizowany;
  • informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy – w przypadku Zamówienia na Webinar w postaci nagrania.
 • W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika niezalogowanego konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient lub Użytkownik niezalogowany otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.:
  • dane identyfikujące Sprzedawcę;
  • podstawowe cechy wybranego Towaru;
  • łączną cenę wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty;
  • wybrany sposób płatności i dostawy;
  • informację, która ma zostać zamieszczona na Towarze Spersonalizowanym – w przypadku Zamówienia na Towar Spersonalizowany,
  • Regulamin – w przypadku Zamówienia składanego przez Użytkownika niezalogowanego.
 • Zawarcie Umowy na zakup Towaru w Sklepie internetowym umożliwia korzystanie z Webinaru w postaci nagrania dla potrzeb własnego użytku osobistego Klienta. Zawarcie Umowy nie oznacza przeniesienia praw do utworów, wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Webinarze. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie w całości lub w części Webinaru w postaci nagrania lub jego opracowania, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Webinaru w postaci nagrania osobom trzecim jest niedozwolone.
 • Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Koszt wysyłki jest widoczny w formularzu zamówienia.

CENA I PŁATNOŚCI

 • Klient lub Użytkownik niezalogowany dokonuje zapłaty za Towar zamówiony w Sklepie internetowym przy zastosowaniu sposobu płatności wybranego podczas składania Zamówienia.
 • Dostępne są w szczególności następujące sposoby płatności za Towar:
  • szybki przelew bankowy
  • przelew bankowy
  • blik
  • karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A  Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6.
 • Opłaty za Konsultacje online pobierane są z góry przed rozpoczęciem Konsultacji online.
 • Opłata za Wirtualny trening pobierana jest z góry. W przypadku Programu treningowego opłata pobierana jest z góry za cały Program treningowy.
 • Opłata za Webinary prowadzone w czasie rzeczywistym pobierane są z góry przed rozpoczęciem Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnik uiszcza opłaty za Konsultacje online, Wirtualne treningi oraz Webinary prowadzone w czasie rzeczywistym za pośrednictwem …….
 • Termin uiszczenia opłaty za dany Wirtualny trening lub Webinar prowadzony w czasie rzeczywistym określany jest przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • Wysokość opłat za Wirtualne treningi, Konsultacje online i Webinaru prowadzone w czasie rzeczywistym jest określona w cenniku usług zamieszczonym w Serwisie internetowym pod adresem trainingzone.pl
 • Klient przed zatwierdzeniem wprowadzonych danych w ramach procedury złożenia Zamówienia wskazuje, czy dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, poprzez podanie nr NIP lub VAT UE.
 • W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Brak podania numeru NIP (VAT UE) przed złożeniem Zamówienia, skutkujący wystawieniem paragonu fiskalnego niezawierającego takiego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie faktury VAT na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Do każdego zakupionego Towaru załączany jest rachunek albo faktura VAT, w zależności od wyboru Klienta lub Użytkownika niezalogowanego.
 • Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu złożenia Zamówienia wysyłanym na adres e-mail składającego Zamówienia.
 • Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta lub Użytkownika niezalogowanego przy składaniu Zamówienia spośród wskazanych dostępnych sposobów dostawy.
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika niezalogowanego.
 • Koszty dostawy Towaru obciążają Klienta lub Użytkownika niezalogowanego i zostają wskazane przy składaniu Zamówienia.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzeczy bez wad.
 • Podczas odbioru Zamówienia Klient lub Użytkownik niezalogowany jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient lub Użytkownik niezalogowany jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie. W przypadku stwierdzenia, że w czasu przewodu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Klient lub Użytkownik niezalogowany jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi.
 • Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na kupującego niebędącego Konsumentem z chwilą powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju co Towar.
 • Zamówienie Webinaru w postaci nagrania realizowane jest poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Webinaru. Od chwili udostępnienia odnośnika do Webinaru w postaci nagrania, może on zostać pobrany przez Klienta, przy czym pobranie Webinaru wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej przedmiotowego Webinaru – na zasadach określonych w Rozdziale XV.

CZAS TRWANIA UMOWY

 • Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta (zlikwidować Konto Klienta) w każdym czasie, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia zawierającego wniosek o likwidację Konta Klienta. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej i wysłane na adres: FUNDACJA TRAINING ZONE SKILLS, ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa, NIP: 9512565299, REGON: 524897763 lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: training.zone@wp.pl . Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Usługodawcy oświadczenia Klienta.
 • Konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie po doręczeniu Usługodawcy oświadczenia Klienta, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu czasu trwania opłaconych przez Klienta Wirtualnych treningów, Webinarów prowadzonych w czasie rzeczywistym oraz odbyciu opłaconych Konsultacji online. Konto Klienta może zostać usunięte przed zakończeniem czasu trwania opłaconych przez Klienta Wirtualnych treningów, Webinarów prowadzonych w czasie rzeczywistym lub Konsultacji online tylko i wyłącznie na wyraźnie żądanie Klienta wraz z oświadczeniem o świadomości skutków prawnych złożenia takiego oświadczenia, to jest utraty możliwości uczestniczenia w Wirtualnych treningach, Webinarach prowadzonych w czasie rzeczywistym lub Konsultacjach online bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty w jakiejkolwiek części.
 • Złożenie oświadczenia zawierającego wniosek o likwidację Konta Klienta nie ma wpływu na Zamówienia złożone do czasu likwidacji Konta Klienta. Zamówienia te zostaną rozpatrzone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Klient, który rozwiązał umowę o świadczenie usług zgodnie z postanowieniami pkt XII.1, może ponownie Założyć Konto Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  • likwidacji Serwisu internetowego. Wypowiedzenie umowy może nastąpić nie wcześniej niż na 30 dni przed planowanym terminem zamknięcia działalności prowadzonej za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  • zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Serwisu internetowego przez Usługodawcę;
  • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń. W przypadku rozwiązania umowy w tym trybie Klientowi nie przysługuje prawo do ponownego Założenia Konta Klienta, a w przypadku ponownego Założenia Konta Klienta Usługodawcy przysługuje prawo do jego usunięcia..

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator, Trenerzy oraz Dietetycy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niestosowania się przez Uczestnika do poleceń i zaleceń Organizatora, Trenerów lub Dietetyków.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • W przypadku zastrzeżeń Klienta lub Użytkownika niezalogowanego co do usług świadczonych przez Usługodawcę lub Towarów zamówionych w Sklepie internetowym, Klientowi oraz Użytkownikowi niezalogowanemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail i przesłana na adres e-mail Usługodawcy.
 • Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację usługi lub Towaru i osoby zgłaszającej reklamację oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami.
 • Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku reklamacji Konsumenta zawierającej żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określające kwotę, o którą cena ma być obniżona, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient lub Użytkownik niezalogowany może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam.
 • W sprawach reklamacji należy kontaktować się pod emaile: training.zone@wp.pl
 • Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/odr

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Każdemu Konsumentowi dokonującemu zakupu za pośrednictwem Serwisu internetowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • zawarcia Umowy w przypadku zakupienia Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym;
  • w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, w przypadku Zamówień na Towary w Sklepie internetowym.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej i wysłać je na adres Usługodawcy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w takim przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Towar należy odesłać lub przekazać na adres ul. Warchałowskiego 6 m.36, 02-776 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.
 • Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w postaci Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umowy o świadczenie usług w postaci Wirtualnego treningu, Konsultacji online lub Webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym, która została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formieWebinaru w postaci nagrania, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odstąpienia do umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Towar będący rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta, to jest w szczególności w której przedmiotem świadczenia jest Towar Spersonalizowany.

DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.trainingzone.pl/polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zaakceptowanie i przestrzeganie postanowień Regulaminu jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę oraz dokonywania zakupu Towarów w Sklepie internetowym.
 • Przed rozpoczęciem Wirtualnego treningu Uczestnik może wyrazić zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez publikację w mediach społecznościowych Usługodawcy w celu promocji działalności Usługodawcy oraz na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku przez Usługodawcę, poprzez upublicznienie w mediach społecznościowych w celu promocji działalności Usługodawcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość uczestniczenia w Wirtualnych treningach.
 • Uczestnik może udostępnić Organizatorowi numer telefonu Osoby najbliższej przy składaniu Zamówienia, za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Usługodawcy.
 • Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do umów zawartych lub zawieranych na podstawie Regulaminu, celem dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
  • wydania orzeczenia sądowego, decyzji lub innego aktu skierowanego do Usługodawcy, z którego wynikać będzie obowiązek zmiany Regulaminu, w zakresie wynikającym z wydanego orzeczenia, decyzji lub innego aktu;
  • zmiany danych Usługodawcy w postaci nazwy Serwisu internetowego lub Sklepu internetowego, firmy, siedziby, adresu, danych do kontaktu;
  • wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z obsługą Serwisu internetowego, w zakresie wpływającym na postanowienia Regulaminu;
  • wprowadzenia nowych sposobów płatności za usługi lub Towary;
  • wprowadzenia nowego rodzaju Towarów do sprzedaży w Sklepie internetowym lub nowego rodzaju usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w zakresie dotyczącym dodatkowych postanowień obejmujących ten rodzaj Towaru lub usługi.
 • W odniesieniu do umów o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawartych przed zmianą Regulaminu, Regulamin w nowym brzmieniu wiąże Klienta, jeżeli Klient nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach wprowadzanych do Regulaminu. Informacja o wprowadzanych zmianach zostanie Klientowi przekazana na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 • W odniesieniu do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, w tym zawartych w wyniku Zamówień na Programy treningowe, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: FUNDACJA TRAINING ZONE SKILLS, ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa, NIP: 9512565299, REGON: 524897763, adres e-mail: training.zone@wp.pl;
Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
Data zawarcia umowy()/odbioru()
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z
KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Klient powinien brać je pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

Podstawowymi zagrożeniami każdego użytkownika Internetu, w tym Klienta, są:

 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, polegającym na zebraniu adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 • możliwość wyłudzania poufnych informacji osobistych np. haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Klienta;
 • możliwość zainstalowania programów śledzących działanie Klienta, przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;
 • możliwość włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer lub inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Klient dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. „płatności elektronicznych” powinien szczególnie chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników Internetu, w tym Klienta, zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej,
 • zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zabezpieczających sprzęt komputerowy,
 • stosowanie do kont pocztowych, oraz innych aplikacji internetowych wymagających podania hasła, haseł o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresowa zmiana haseł.

Stosowanie przez Klienta powyższych środków bezpieczeństwa prowadzi do uniknięcia potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu.