Polityka prywatności treningi motoryczne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego pod adresem www.trainingzone.pl (dalej jako „Użytkownicy” oraz „Serwis internetowy”).

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA TRAINING ZONE SKILLS, ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa, NIP: 9512565299, REGON: 524897763, e-mail: training.zone@wp.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI I TOWARY

Użytkownik składając Zamówienie na usługi świadczone przez Administratora lub Towary sprzedawane w Sklepie internetowym podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny w przypadku Zamówienia składanego na Towar który ma zostać dostarczony Użytkownikowi na inny adres niż adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców również firmę i NIP.

Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia Zamówienia. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność złożenia i realizacji Zamówienia.

Podane przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania Zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do momentu zakończenia świadczenia usługi której dotyczy Zamówienie albo do czasu zrealizowania Zamówienia poprzez dostarczenie Towarów Użytkownikowi;
 • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży Towaru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży Towaru;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas niezbędny do wykazania wykonania umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KONSULTACJE ONLINE Z DIETETYKIEM

W przypadku składania Zamówienia na Konsultacje online z Dietetykiem, niezależnie do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na zasadach określonych w pkt III.1 niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik przed lub w trakcie Konsultacji online podaje następujące dane dotyczące zdrowia Użytkownika: stan psycho-fizyczny, aktualne wyniki badań krwi, moczu bądź innych badań sugerowanych przez dietetyka lub lekarza, oraz składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez Administratora. Podanie przez Użytkownika danych osobowych dotyczących zdrowia Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi w postaci Konsultacji online z dietetykiem, w tym do przygotowania diety.

Podane przez Użytkownika dane osobowe dotyczące zdrowia będą przetwarzane w celu sporządzenia diety w ramach realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi w postaci Konsultacji online z dietetykiem, na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 lit. a) RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę, do momentu zakończenia świadczenia usługi Konsultacji online z Dietetykiem, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania udzielonej zgody.

ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA

Założenie Konta Klienta następuje w oparciu o dane Użytkownika podane podczas składania pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego, w postaci: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny w przypadku Zamówienia składanego na Towar który ma zostać dostarczony Użytkownikowi na inny adres niż adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców również firmę i NIP.

Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia Zamówienia. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność złożenia Zamówienia i w konsekwencji założenia Konta Klienta.

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta Klienta;
 • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas niezbędny do wykazania wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

FORMULARZ KONTAKTOWY

Użytkownik w celu skorzystania z Formularza kontaktowego udostępnianego w Serwisie internetowym podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, oraz opcjonalnie w treści wiadomości: imię i nazwisko.

W przypadku składania Zamówienia na Konsultację online za pośrednictwem Formularza kontaktowego, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usługi Konsultacji online. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność złożenia i realizacji Zamówienia. W innych przypadkach brak podania danych osobowych spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania Zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do momentu zakończenia świadczenia usługi której dotyczy Zamówienie;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przez Konsumenta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz wykazania wykonania umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika o przedmiocie innym niż wskazany powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

KOMENTARZE NA BLOGU

Użytkownik w celu skorzystania z możliwości zamieszczenia komentarza na blogu loguje się na swoje Konto Klienta.
W celu zamieszczenia komentarza na blogu przetwarzanie będą dane osobowe Użytkownika w postaci: email, nick.

Dane Użytkownika będą przetwarzane:

 • na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez czas publikacji komentarza Użytkownika, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w celu dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw Administratora lub osób trzecich w wyniku publikacji komentarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z dokonanego naruszenia.

REKLAMACJE

Użytkownik składając reklamacje na usługi świadczone przez Administratora lub na Towary zamówione w Sklepie internetowym podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Reklamacji. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika Reklamacji.

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji, to jest w przypadku Konsumentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku pozostałych osób w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia złożonej reklamacji;
 • w celu dochodzenia roszczeń wynikających z lub związanych ze złożoną reklamacją, do czasu przedawnienia tych roszczeń.

COOKIES

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego; 
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu internetowego;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • marketingowe pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie Użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji.

Administrator w ramach Serwisu internetowego wykorzystuje wymienione powyżej pliki cookies w następujących celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Dodatkowo w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich:

 • Google Ireland Limited – Google Adwords, Google Analytics – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania naszych reklam w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu. 
 • Facebook Inc. – Facebook Pixel – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania naszych reklam w sieci reklamowej Facebook). Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych przez Facebook w tym miejscu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. następujące podmioty:

 • podmioty obsługujące kadry i płace,
 • podmiot świadczący na rzecz Administratora danych osobowych obsługę prawną lub podatkową,
 • podmiot świadczący na rzecz Administratora danych osobowych obsługę informatyczną,
 • firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru,
 • firmy kurierskie,
 • firmy produkujące sprzęt sportowy,
 • instytucje płatnicze,
 • organy publiczne (US).

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, informacje o prawie żądania od Administratora sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
 • otrzymania kopii danych – Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli Użytkownik zwraca się o kopię drogą elektroniczną i nie zaznaczy inaczej, to informacje zostaną udzielone w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;
 • sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  • Prawo żądania usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nandającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, którego dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z przysługujących mu praw Użytkownik może skierować wniosek do Administratora w formie pisemnej i wysłać na adres: ul. Edwarda Warchałowskiego 6 lok. 36, 02-776 Warszawa lub w formie dokumentowej i wysłać na adres mailowy: training.zone@wp.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, w związku z działaniami podejmowanymi z wykorzystaniem platformy Zoom (https://zoom.us/), platformy ClickMeeting (https://clickmeeting.com/pl), Firebase oraz Google Analytics.

 • Firebase polega na standardowych klauzulach umownych w zakresie przekazywania odpowiednich danych, więcej informacji pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy
 • Google Analytics – Google stosuje standardowe klauzule umowne w odniesieniu do przekazywania danych w usługach reklamowych i analitycznych, więcej informacji pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 • Zoom w odniesieniu do osób zamieszkujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym i których dane są przekazywane poza ten obszar, będzie przetwarzał dane osobowe na terytorium, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych albo wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia dla ochrony danych osobowych, włączając w to przekazywanie ich zgodnie z odpowiednimi mechanizmami przekazywania danych, w tym standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską, więcej informacji pod adresem: https://zoom.us/privacy#_Toc44414845
 • ClickMeeting w związku z przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG zadbał, aby jego dostawcy zawarci z nim odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych. W zależności od dostawcy gwarancje te wynikają z decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO lub zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE), na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO, więcej informacji pod adresem: https://clickmeeting.com/pl/legal

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Użytkownik będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w formie profilowania, na zasadach określonych w pkt III. 7 niniejszej Polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.